Center Naložbe

Vnovičen poskus dokapitalizacije Center Naložb - Uprava in NS na zahtevo Društva MDS žal nista ostali brez razrešnice!

Na skupščini družbe Center Naložbe, d.d., ki je potekala v petek, 23. julija, so pooblaščenci dr. Boštjan Udovič, Gordan Šibić, Grega Tekavec iz Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) in Stojan Auer iz Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev (Zavod MD) zastopali malenkost manj kot 20 tisoč glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo okoli 0,75 % glasovalnih pravic.
 
Ljubljana, 23. julij 2010

ZOPET KUPOVANJE ČASA ALI RES USPEŠNA DOKAPITALIZACIJA DRUŽBE?
 
Insolventna družba CENTER NALOŽBE je v postopku prisilne poravnave. V njo so jo pahnili Boško Šrot in njegove družbe, kar je na rob propada pripeljalo tudi 34.000 malih delničarjev. In prav mali delničarji bodo v zadnjem letu in pol deležni že 4. poskusa sklepanja o povečanju osnovnega kapitala družbe, ki naj bi družbo rešilo pred stečajem. Glede na objavljene pogojnike investitorjev, je to bilo pred skupščino malo verjetno in zopet je očitno šlo za kupovanje časa. Ali bi pooblaščenci podprli dokapitalizacijo je bilo odvisno od predstavljenih pisnih dokazov (bančnih garancij) na sami skupščini. Vsa dejstva je pretehtal tudi naš zunanji sodelavec dr. Boštjan Udovič, ki je predlagal tudi končno odločitev. Res je, da bi dokapitalizacija na nek način bila 'boljša kot nič', vendar ključnega pomena je vprašanje; kaj to pomeni za 34 tisoč državljanov Republike Slovenije.
 
Vodstvo Center naložb ni našlo pravih odgovorov; še več, pokazalo se je, da so vsi prejšnji poskusi dokapitalizacije bili pravno formalno nezadovoljivi za neznanega investitorja, kar je tudi onemogočalo samo dokapitalizacijo. Vodstvo je torej priznalo, da je tokrat moralo sklicati že 4. skupščino, samo zaradi napačnega formuliranja sklepa. Pooblaščenci Društva MDS so zaradi tega tudi glasovali PROTI predlagani dokapitalizaciji, ki nima osnove in realno žal ni neizvedljiva. 
 
NENAVADNO oz. iz rubrike “Saj ni res pa je”: »POST FESTUM« POTRDITEV REVIZORJA ZA 2009
 
Tokratna skupščina je tudi "post festum" potrdila izbor revizorja ECUM REVIZIJA D.O.O. za leto 2009. To je neobičajno in celo nedopustno, saj gre za sklepanje na skupščini v letu 2010. Zakaj imenovanja revizorja za 2009 niso opravili na kar 4 prejšnjih skupščinah v letu 2009 in 2010, ta trenutek verjetno ne ve nihče.
 
Odgovor vodstva pa je vnovič zaskrbljujoč, saj je le-to navedlo, da je določanje revizorja na zadnjih treh skupščinah izostalo zato, ker so bile skupščine namenjene zgolj dokapitalizaciji!? Ta ista družba naj bi bila revizor tudi v letu 2010, kar so pooblaščenci Društva MDS tudi podprli. Skupščina naj bi se seznanila tudi s sprejetim Poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
 
BILANČNA IZGUBA IN NEPODELITEV RAZREŠNICE UPRAVAM IN NADZORNIM SVETOM
 
Društvo MDS je kot delničar družbe v roku podalo nasprotni predlog, ki popravlja 'malomarnost', ki sta si jo  privoščila Uprava in NS. Pri objavljenem predlogu o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravi in NS, slednji predlagata le, da se skupščina seznani z 126.604.190 EUR bilančne izgube in da ostane nepokrita.
 
O razpravi in sklepanju o (ne)razrešnici Upravi in NS pa ni ne duha ne sluha! Misterij tudi ostaja odgovor zakaj družba ni objavila pravočasno posredovanega nasprotnega predloga Društva MDS k 4. točki dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička in podelitev nerazrešnice upravi in nadzornemu svetu«, ki se glasi:
 
"4.1. Skupščina ugotovi, da znaša bilančna izguba družbe Center Naložbe d.d. za leto 2009 126.604.190 EUR, pri čemer ostane bilančna izguba nepokrita.
4.2. Skupščina ne podeli razrešnico upravi za delo v poslovnem letu 2009"
4.3. Skupščina ne podeli razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009".

 
Celotni nasprotni predlog si lahko ogledate tukaj.
 

Skupščina insolventnih Šrotovih Center naložb o revizorju za 2009 - Podelitev razrešnice nekdanji Upravi in NS pa začuda ni na dnevnem redu

ZOPET KUPOVANJE ČASA ALI RES USPEŠNA DOKAPITALIZACIJA DRUŽBE
 
Insolventna družba CENTER NALOŽBE je v postopku prisline poravnave. V njo so jo pahnili Boško Šrot in njegove družbe, kar je na rob propada pripeljalo kar 38.000 malih delničarjev. In prav mali delničarji bodo v zadnjem letu in pol deležni že 4 poskusa sklepanja o povečanju osnovnega kapitala družbe, ki naj bi družbo rešilo pred stečajem (a glede na objavljene pogojnike investitorjev, je to malo verjetno in zopet gre za kupovanje časa). Družba naj bi se seznanila tudi z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009. Tokratna skupščina bo 23. julija 2010 ob 10 uri v Ljubljani.

Ljubljana, 29. junij 2010
 
»POST FESTUM« POTRDITEV REVIZORJA ZA 2009
 
Tokratna skupščina naj bi "post festum" potrdila izbor revizorja ECUM REVIZIJA D.O.O., za leto 2009 (kar je neobičajno in celo nedopustno, saj gre za sklepanje na skupščini v letu 2010. Zakaj imenovanja revizorja za 2009 niso opravili na kar 4 prejšnjih skupščinah v letu 2009 in 2010, ta trenutek verjetno ne ve nihče, a upamo, da ta odgovor dobimo na skupščini). Ta družba naj bi bila revizor tudi v letu 2001. Skupščina naj bi se seznanila tudi s sprejetim Poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
 
Še večjo "šlamparijo" pa sta si privoščili Uprava in NS. Pri objavljenem predlogu o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravi in NS, predlagata le, da se skupščina seznani z 126.604.190 EUR bilančne izgube in da ostane nepokrita.
 
O razpravi in sklepanju o (ne)razrešnici Upravi in NS pa ni ne duha ne sluha! Zato je Društvo MDS podalo sledeči nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička in podelitev nerazrešnice upravi in nadzornemu svetu«, ki se glasi:
 
"4.1. Skupščina ugotovi, da znaša bilančna izguba družbe Center Naložbe d.d. za leto 2009 126.604.190 EUR, pri čemer ostane bilančna izguba nepokrita".
"4.2. Skupščina ne podeli razrešnico upravi za delo v poslovnem letu 2009".
"4.3. Skupščina ne podeli razrešnico nadzornem svetu za delo v poslovnem letu 2009".
 
Kratka obrazložitev (Celotni nasprotni predlog si lahko ogledate tukaj): Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1C) v svojem 294. členu določa, da se hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička na skupščini delničarjev odloča tudi o (ne)podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora delniške družbe. Odločanje o podelitvi razrešnice se vsebinsko poveže z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, kar obligatorno sodi v pristojnost skupščine, zato mora uprava v objavljenem dnevnem redu predlagati sprejem sklepa, s katerim se poleg odločanja o uporabi bilančnega dobička oziroma bilančne izgube hkrati potrdi ali ne potrdi delo organom vodenja in nadzora družbe, s čimer se delničarjem odpira možnost vsebinske razprave o delu in izvrševanju funkcij članov organov vodenja in nadzora.

Poziv generalni državni tožilki, Barbari Brezigar, v primerih Pivovarne Laško in Istrabenz

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društva MDS) Rajko Stanković, je danes 17. maja 2010 vložil poziv Generalni državni tožilki Barbari Brezigar za zagotovitev zakonitega in transparentnega ravnanja državnega tožilstva pri zastopanju kazenske obtožbe v primeru storitve kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, izvršenih s strani nekdanjega zakonitega zastopnika Pivovarne Laško, d.d., Boška Šrota in nekdanjega zakonitega zastopnika holdinške skupine Istrabenz, d.d., Igorja Bavčarja ter drugih oseb vpletenih v obe zadevi.


V preteklem tednu je bila javnosti razkrita informacija o zaključku poteka policijske preiskave s področja gospodarske kriminalitete, ki naj bi bila povezana z dvema nezakonitima menedžerskima prevzemoma znanih gospodarskih družb. Nobenega dvoma ni, da je šlo v predmetni preiskavi za preverjanje zakonitosti izvorov financiranja predmetnih prevzemov in ostalih poslovnih aktivnostih v gospodarski družbi Istrabenz, ki jo je takrat vodil Igor Bavčar ter v skupini Pivovarna Laško, pod vodstvom takratnega vodje Boška Šrota. V času opravljanja gospodarske dejavnosti tako družbe Istrabenz kot Pivovarne Laško je prišlo pod vodstvom omenjenih oseb do spornih nezakonitih ravnanj, ki imajo vse zakonske determinante kaznivih dejanj storjenih zoper gospodarstvo, ter opustitve dolžnosti ravnanja v skladu z načelom vestnega in skrbnega gospodarstvenika, z namenom izpeljati prikriti prevzem in preko prikritega lastništva obvladovati interese obeh gospodarskih družb.

Nedvomno je, da so bila tovrstna ravnanja izpeljana mimo interesov tako gospodarskih družb kot tudi njenih delničarjev kot lastnikov, predvsem pa so bila izvedena na nedopusten in netransparenten način,  mimo vseh veljavnih zakonskih predpisov, s čimer je bila povzročena ogromna premoženjska škoda (foto: iz dokumentacije časnika Dnevnik).

Glede na kompleksnost in naravo storjenih aktivnosti, ki se očitajo zgoraj omenjenima fizičnima osebama, se namenja poseben poudarek zaščiti celotnega premoženja, pridobljenega na nezakonit način ter zavarovanju protipravno pridobljene premoženjske koristi, zaradi nevarnosti njihove nadaljnje odtujitve in razpršitve s strani osumljenih oseb, s čimer bi bilo onemogočeno oškodovanim udeležencem ugoditi zahtevku za povrnitev tako nastale škode. Zakon o kazenskem postopku tako v svojem 109. členu določa, da se sme na predlog upravičenca odrediti v kazenskem postopku po določbah, ki veljajo v izvršilnih zadevah, začasno zavarovanje premoženjskopravnega zahtevka, nastalega zaradi kaznivega dejanja.

Odločitev ATVP daje novo upanje za delničarje Infond Holdinga, sporočilo policije glede Bavčarja in Šrota, pa v delovanje pravne države

foto: Tadej Regent

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši in naš partner, Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor pozdravljata odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), da zaradi suma usklajenega delovanja prične s preiskavo bank, ki so lani Infondu Holdingu zasegle delnice Mercatorja in Pivovarne Laško.

Prav tako pozdravljamo aktivnosti policije, ki je danes, 12. Maja, predstavila obseg oškodovanja Igorja Bavčarja in Boška Šrota, kar vrača upanje v delovanje pravne države.


Menimo, da pri tem dejanju gre za več pomembnih segmentov, ki so škodili malim delničarjem:

  • Banke so zasegle prvovrstne naložbe, male delničarje pa pustile na cedilu s »slabimi naložbami«,
  • banke so s svojo nevestno in negospodarno posojilno politiko omogočile, da je sploh prišlo do nepreglednega in prekomernega zadolževanja Infonda Holdinga,  saj so mnogokrat opustile običajne poslovne prakse pri odobravanju kreditov,
  • ocenjujemo, da so z zaplenjenimi naložbami »po nizkih cenah« začeli »finančno izčrpavati« tako Skupino Mercator, d.d., kakor tudi Skupino Pivovarno Laško, d.d., zopet na plečih malih delničarjev, ki so tam še prisotni v lastniški strukturi,
  • še vedno ni jasno, zakaj so bila merila bank v primeru družbe Infond Holding drugačna kot v primeru družbe Istrabenz. Medtem ko so prvi usklajeno zaplenile prvovrstne naložbe in s tem sprožile stečaj družbe, se to pri drugi ni zgodilo.

Dogajanje v zvezi s finančnimi holdingi ima sicer tudi širši družbeni pomen.

Vlada nas že skoraj dve desetletji nagovarja, naj zaradi nevzdržnosti pokojninske blagajne za svojo starost varčujemo v skladih, delnicah in drugih naložbah. Seveda smo mnogi sledili tem pozivom in »pogoltnili grenko pilulo«, saj so nas politiki, ki so se prelevili v gospodarstvenike, peljali žejne čez vodo v številnih finančnih holdingih.

Pri tem so sodelovali predstavniki vseh političnih opcij, zato je upravičen strah malih vlagateljev do te oblike varčevanja za starost, brez ustreznih popravkov regulative na tem področju.


Mali delničarji naj bodo zastopani v organih nadzora delniških družb

1. obletnica delovanja Društva MDS - poročilo iz tiskovne konference

Danes, 8. aprila 2010 mineva točno 1 leto od ustanovitve Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (s kratico Društvo MDS).


V petek, 2. aprila 2010 se je v City hotelu odvijala tiskovna konferenca Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društva MDS), katere namen je bil predstavitev 1 letnega delovanja Društva in hkrati tudi predstavitvi tekoče problematike in projektov Društva. O poteku konference so poročali tudi časniki Delo, Finance, Večer in Žurnal24.

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je sprva na kratko predstavil delovanje Društva, ki je v enem letu delovanja uspelo vzpostaviti vse potrebne elemente in infrastrukturo za nadaljnje podvige, ki postajajo vedno bolj številčni in tudi bolj zahtevni. Poleg zastopanja na številnih skupščinah, preko organiziranega zbiranja pooblastil, je Društvu uspelo vzpostaviti preko 20 Odborov malih delničarjev (OMD) v slovenskih gospodarskih družbah.

 

Vir: Svet (Kanal A)

Poleg zastopanja interesov malih delničarjev tako na skupščinah kot tudi izven formalnega zasedanja skupščin,  si Društvo MDS prizadeva vzpostaviti spletni portal, ki bo vsakem obiskovalcu nudilo ključne informacije na enem mestu in bo istočasno prispevalo k večjemu osveščanju zainteresirane javnosti. Slednje je tudi eden izmed dolgoročnih ciljev, zato si bo Društvo MDS tudi v prihodnosti prizadevalo za promptno obveščanje in informiranje malih delničarjev.

Tone Turnšek naj nemudoma odstopi kot nadzornik Pivovarne Laško - Center Naložbe izglasovalo podaljšanje roka

Ljubljana, 02. april 2010
 
Društvo MDS in Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev iz Maribora združujeta moči pri zastopanju malih delničarjev


Rajko Stanković predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (s kratico: Društvo MDS) in Stojan Auer podpredsednik Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev iz Maribora sta pozvali Toneta Turnška, da nemudoma odstopi kot član in predsednik Nadzornega sveta Pivovarne Laško, saj je soodgovoren za njen finančni polom v času Boška Šrota.

Verjamemo v pravno državo in upamo, da bodo organi pregona v tem primeru opravili svoje delo. Prezentacijo “divje privatizacije” v Jadranski pivovari je nazorno predstavil izvršni direktor društva MDS Ljubiša Stanojević, u.d.i.a. in si jo lahko ogledate tukaj.
 
 
Na skupščini današnji skupščini Center Naložbe, d.d., sta Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (s kratico: Društvo MDS) in Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev iz Maribora zastopala kar 43.566 delnic oz. 1,52 % kapitala in nista podprla podaljšanja roka dokapitalizacije, saj predsednik Uprave mag. Bojan Rajer ni mogel navesti kdo naj bi bil novi investitor, zato menimo, da je to samo zavlačevanje.
 
Presenetljivo pa je poleg Kolonela, d.d., ta sklep podprlo tudi VZMD z 1 delnico.
 
Društvo MDS pa je že zbralo več kot 100 zahtev za vložitev odškodninskih tožb zoper vse odgovorne, ki bodo sledile po koncu dela revizorja, ki ga bo v kratkem imenovalo sodišče, skladno z zahtevkom pooblastiteljev predsednika Društva MDS.

Vabilo na tiskovno konferenco ob 1. obletnica dela Društva MDS

Spoštovani!

 
Vabimo vas na tiskovno konferenco ob
1. obletnici dela Društva - Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društva MDS),
ki bo potekala v petek, 2. aprila 2010 ob 11.00 uri
v CITY Hotelu (dvorana C), Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana.
 

Vsebina tiskovne konference:

Uspešno zaključeno zbiranje pooblastil za družbo Center naložbe, d.d.

Društvo MDS je 23. marca pristopilo k organiziranemu zbiranju pooblastil za skupščino družbe Center naložbe, d.d., ki bo potekala jutri, v petek, 2. aprila ob 13. uri. Pooblaščenci Društva MDS so zbrali skupaj več kot 42.500 glasov, kar predstavlja več kot 1,1 % kapitala družbe.

Hkrati velja poudariti, da ima družba Center naložbe preko 30.000 delničarjev, zaradi česar je Društvo MDS pristopilo k omejenemu zbiranju pooblastil, zaradi omejenih finančnih zmožnosti. Pred samo skupščino bo ob 11.00 uri v CITY Hotelu potekala tudi tiskovna konferenca Društva MDS, kjer bodo med drugim izpostavljene tudi povezave med družbami Pivovarna Laško, Infond Holding in Center naložbe.

Sodišče ustavilo izbris družbe Center naložbe, d.d. in sprejelo ugovor Društva MDS ter Infond holdinga

Okrožno sodišče v Mariboru je danes, dne 24. februarja 2010 odločilo, da se skladno s 438. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ustavi postopek izbrisa družbe Center naložbe, d.d. in s tem pritrdilo ugovoru delničarja Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS). Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, je namreč v petek, 19. februarja, v imenu Društva, na podlagi 435. člena ZFPPIPP,  vložil Ugovor zoper Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru o začetku postopka izbrisa družbe Center Naložbe, ki je bil objavljen 9. februarja 2010.

 
Skladno s tem sklepom se bodo v nadaljevanju lahko nadaljevali tudi postopki imenovanje posebnega revizorja, ki bo ugotavljal morebitno odgovornost Boška Šrota, kot bivšega predsednika uprave Skupine Pivovarna Laško in kot lastnika največjega delničarja Centra naložb, družbe Kolonel, d.d.
 
V nadaljevanju v celoti objavljamo vsebino Sklepa o izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije.

Preprečen pravni manever Boška Šrota - Društvo MDS vložilo ugovor zoper izbris družbe Center Naložbe, d.d.

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), Rajko Stanković, je v imenu Društva, kot delničarja družbe Center Naložbe, finančne družbe, d.d., na podlagi 435. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), v zakonitem roku vložil Ugovor zoper Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru o začetku postopka izbrisa družbe Center Naložbe, ki je bil objavljen 9. februarja 2010.

Društvo MDS z ugovorom zoper sklep dokazuje, da ni pogojev za vodenje postopka izbrisa na podlagi prvega odstavka 435. člena ZFPPIPP, saj je bil nad družbo začet postopek izbrisa zaradi insolventnosti. Družba je bila v insolventnem položaju že v drugi polovici leta 2009, ko ni bila več sposobna poravnavati vseh svojih zapadlih obveznosti, oziroma je zapadla v stanje dolgoročne plačilne nesposobnosti.
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.