Ag

Ag, d.d. - Kontaktni podatki

Ag, družba za investicije d.d. (oznaka delnice: AGOG)
Kajuhova pot 4
1241 Kamnik
Telefon: +386 (5) 330 30 21 
Spletna stran: www.agog.si

Odstop Marijana Dekleve - člana upravnega odbora Plama-pur zaradi 2,06 milijonskega izplačila dividend

Marijan Dekleva,  član upravnega odbora Plama-pur , ki je tudi predsednik Sveta delavcev Plama-pur ter je do lanske iztisnitve bil tudi predsednik Odbora malih delničarjev (OMD) Plame-pur pri Društvu MDS, je danes odstopil s funkcije v Upravnem odboru Plame-pur, saj je mnenja, da je bil na zadnji 19. skupščini družbe, ki je potekala 22. januarja 2013, sprejet za družbo škodljiv nasprotni sklep, ki je omogočil delitev 3,00 EUR dividende po delnici in so ga na skupščini podali »črnogorsko-slovenski lastniki«, kar evidentno pomeni začetek izčrpavanja uspešne družbe. 
 
Podgrad, 26. januar 2013

 
 
Franc Frelih in Jože Cegnar izigrana s strani Konića in Musarja?!
 
Očitno sta bila enakega mnenja, da je izplačilo 3 EUR dividende oz. kar 2,06 mio EUR negospodarno tudi dolgoletna solastnika Plame-pur, Franc Frelih iz Plaste, d.o.o., in Jože Ceglar iz Termo-Plaste, d.o.o., Podgrad, saj sta glasovala proti nasprotnemu sklepu, a sta bila neuspešna, saj ima družba AG, d.d., skupaj 202 delnice več od njiju skupaj. Zato se samo po sebi postavlja vprašanje ali so se začele prve razpoke med prevzemniki, saj očitno nimajo povsem enake vizije za prihodnost uspešne družbe. 
 
Osnovni predlog predvideval le 0,50 EUR dividende, nato povišanje kar za 600 %
 
Upravni odbor je sicer za delitev v dividende namenil najprej le 0,50 EUR, a je Marjanca Drame na skupščini v imenu ljubljanskega holding AG, podala nasprotni predlog, ki je bil izglasovan z 202 glasovi več od nasprotnikov oz. 50,01 % večino AG.
 
Dokončna konsolidacija AG

Gregor Kopriva predstavnik Monete AD in AG d.d. prevzemnikov Plama-pur za STA posredno priznal, da je zavajal črnogorskega regulatorja KHOV

G. Gregor Kopriva je v odzivu na petkovo pisanje črnogorskega portala Vijesti včeraj STA-ju izjavil: »Prevzem družbe Plama-Pur je morda celo najboljša naložba sklada Moneta, zato 6,7 milijona evrov, kolikor je sklad namenil za prevzem, niso prisvojena«.
 
Njegova druga dvomljiva izjava glede denarnih sredstev - ki po njegovih besedah torej niso "prisvojena", ampak investirana - pa je: “Sredstva, ki jih je Moneta namenila za nakup delnic Plame-Pur - 6,7 milijonov evrov in obveznice, so daleč bolje investirana kot v katerekoli druge vrednostne papirje iz portfelja sklada".
 
Ljubljana, 08.01.2012

 
ALI JE g. GREGOR KOPRIVA ZAVAJAL ČRNOGORSKEGA REGULATORJA - KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE s kratico KHOV?
 
Gospod Kopriva pravi, da sta o tem tako delničarski sporazum, kot prospekt za prevzem nedvoumna: »Če Moneta zagotovi vsa sredstva za prevzem, bo pridobila vse odkupljene delnice.« KHOV je proti Moneti sprožil postopek - naložil ji je, da mora razdreti delničarski sporazum, ki ga je novembra lani podpisala z družbami AG, Plasta in Termoplasti-Plama ter prekine postopek ponudbe za prevzem, ki pa ga Moneta po Koprivovih besedah »izpodbija na upravnem sodišču«.
 
DELNIČARJI PLAMA-PUR IN ZAINTERESIRANA SLOVENSKA JAVNOST O POSTOPKIH ČRNOGORSKEGA REGULATORJA ZOPER MONETO AD OBVEŠČENI LE PREK MEDIJEV
 
Poglejmo dejstva, ki kažejo, da g. Gregor Kopriva več kot očitno zavaja delničarje Plama-pur in zainteresirano slovensko javnost:
 
  • Niti družba AG, d.d., katerega večinski lastnik je Moneta AD, niti Moneta AD nista obvestila zainteresirane slovenske javnosti in delničarjev družbe Plama-pur o odločbi črnogorskega regulatorja (KHOV), ki jim je naložil prekinitev delničarskega sporazuma, prenehanje prevzemnih aktivnosti glede Plama-pur in naložil postopek vrnitve denarja iz Slovenije v Črno goro.
  • Med izvedbo neposrednega nadzora črnogorskega regulatorja, ter vpogledom v Delničarski sporazum MON-PLA/POPG z dne 18.11.2011 (v nadaljevanju: Sporazum), je Komisija črnogorskega regulatorja ugotovila, da je Družba v imenu in za račun Sklada Moneta d.d. Podgorica sklenila delničarski sporazum, dne 18.11.2011 s Plasta d.o.o, ki sta mu pristopila AG d.d. in Termoplasti-Plama d.o.o. Na tem mestu nikakor ne smemo spregledati bistvenega:  KHOV je v Zapisniku o izvedbi neposrednega nadzora zapisal ugotovitev, da je izvršni direktor Družbe Gregor Kopriva izjavil,  da bo vsaka pogodbena stranka oziroma vsaka podpisnica (4) kupila sorazmerno število delnic emitenta, ki se bodo pojavile v postopku prevzema.  
  • Točnost zgoraj navedene trditve KHOV potrjuje tudi Prospekt za prevzem. V Prospektu je na VII. strani med drugim nedvoumno zapisano: Pri tem je določeno, da bodo pridobljene delnice POPG v postopku prevzema ciljne družbe v celotialocirane družbi FZU Moneta (ki v celoti zagotavlja deponiranje denarnih sredstev (oz. ustreznogarancijo) in nadomestnih vrednostnih papirjev). FZU Moneta se nato zavezuje, da bo družbi Plastad.o.o. v roku 6 mesecev po zaključku prevzema prodala toliko delnic ciljne družbe, da bosta obestranki delničarskega sporazuma imeli enako število delnic ciljne družbe, ob tem da so delnice lahkoalocirane tudi na preostale prevzemnike, ob ohranjanju navedenega razmerja.«
G. GREGOR KOPRIVA IN DRUGI PREVZEMNIKI ŠE NISO ODGOVORILI, KDO IN NA KAKŠEN NAČIN BO PLAČAL DELNICE 439 DELNIČARJEM, KI SO SPREJELI PREVZEMNO PONUDBO
 

 

AG, družba za investicije

Datum skupščine: 
01.06.2021 - 09:00
Naslov: 
, v Kamniku, na Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik z naslednjim dnevnim redom
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe ag d.d. za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice. Pridobivanje lastnih delnic in umik lastnih delnic.

AG

Datum skupščine: 
22.08.2014 - 11:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Kavčičeva ulica 66, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

AG

Datum skupščine: 
19.07.2013 - 10:00
Naslov: 
na Kavčičevi ulici 66, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

AG, družba za investicije

Datum skupščine: 
31.08.2012 - 17:00
Naslov: 
na naslovu Kavčičeva ulica 66, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

Mali delničarji napovedali tožbe na skupščinske sklepe družbe Plama-pur

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastijan Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 14. 04. 2012 Stran: 19

Na skupščini družbe Plama-pur so mali delničarji napovedali izpodbojne tožbe na izglasovane sklepe o iztisnitvi malih delničarjev, o izvolitvi Aleša Musarja za člana upravnega odbora in o spremembi statuta.

Čeprav je bilo na skupščini prisotnega več kot 95 odstotkov kapitala, se po oceni predsednika društva malih delničarjev MDS Rajka Stankoviča skupščine sploh ni udeležil glavni delničar. Zato je Stankovič predlagal, da se iz dnevnega reda umakne točka o iztisnitvi malih delničarjev, vendar njegov predlog ni bil podprt. V MDS so pojasnili, da ima po zakonu o gospodarskih družbah status glavnega delničarja le en delničar, ne pa skupina delničarjev, ki delujejo usklajeno. »Enako je menil tudi priznani strokovnjak gospodarskega prava, kije še dodatno izpostavil, da mora biti v času glasovanja na skupščini samo en delničar lastnik več kot 90 odstotkov delnic,« so dodali v MDS. Pri tem naj bi odškodnino 233 malim delničarjev (skupaj obvladuje 9,55-odstotni delež) za iztisnitev v višini 17 evrov, kolikor je znašala prevzemna cena, izplačalo Termoplasti-Plama. Slednji ob vladuje le 0,04-odstotni lastniški delež družbe.

Spomnimo, da je konzorcij, ki so ga sestavljali črnogorski sklad Moneta (prek družbe S. T. Hammer ga obvladujejo Aleš Musar, Marko Konic in Rok Habinc), ljubljanski holding AG, podjetje Plasta dolenjskega poslovneža Franca Freliha in Termoplastika-Plama, konec lanskega leta prevzel podjetje Plama-pur. Pred prevzemom je Plasta obvladovala skoraj četrtino delnic družb. Prevzemniki so s prevzemno ponudbo pridobili skoraj 63 odstotkov delnic. Upoštevajoč kupnino 17 evrov za delnico to pomeni, da so za nakup delnic odšteli 7,3 milijona evrov. Pri tem velja izpostaviti, da je imela družbakonec lanskega leta 5,4 milijona evrov bilančnega dobička. V primeru, da si ga bodo novi lastniki po hitrem postopku izplačali, bi to pomenilo, da je bil velik del prevzema financiran s sredstvi družbe Plama-pur.

Sklep o imenovanju Musarja v upravni odbor (po novem bodo imeli v družbi enotirni sistem upravljanja), pa namerava MDS pri pristojnem sodišču izpodbijati, ker po zakonu v upravnem odboru na vsaka dva člana predstavnika kapitala zaposlenim pripada en predstavnik. Na skupščini so delničarji še odločili, da bo dosedanji predsednik uprave Radoš Gregorčič po novem glavni izvršni direktor.

Dekleva: Plamo-pur bodo prodali naprej

Medij: Primorske novice Avtorji: S. R. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 09. 01. 2012 Stran: 3

V svetu delavcev Plame-pur opozarjajo na usklajeno delovanje prevzemnikov in uprave

"Razočarani smo, in to močno. Očitno je, da prevzemniki na eni strani ter uprava in nadzorni svet Plame-pur na drugi strani delujejo usklajeno, prevzema pa nihče ni preprečil," z grenkobo v glasu pravi Marjan Dekleva, predsednik sveta delavcev, nadzornik in mali delničar Plame-pur.

HRUŠICA ► Marjan Dekleva je Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) poslal prijavo in opozoril, na usklajeno delovanje med prevzemniki (črnogorski sklad Moneta ter družbe AG, Plasta in Termoplasti-plama) in vodstvom družbe Plama-pur. Dokaz za to vidi v dejstvu, da uprava ni uporabila sklada lastnih delnic, ki je sicer namenjen obrambi pred špekulativnim oziroma sovražnim prevzemom.

Dekleva je tudi prepričan, da prevzemniki razpolagajo z notranjimi informacijami. V obrazcu za ATVP je zapisal, da je Tomaž Lahajner, ki je prek Siventa solastnik Monete, nekdanji nadzornik Plame-pur in da je bil v tej vlogi seznanjen z možnimi prevzemniki iz EU. Zapisal je še, da je sedanja nadzornica Plame-pur Andreja Cirman partnerka Marka Konica, ki je sicer solastnik družbe S. T. Hammer in obvladuje družbo Moneta DZU.

Upravljalec Monete: Sredstva za delnice Plame-Pur investirana, ne prisvojena

Medij: STA Avtorji: STA Teme: mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 07. 11. 2011 Termin: 19.33
 
Ljubljana - Prevzem družbe Plama-Pur je morda celo najboljša naložba sklada Moneta, zato 6,7 milijona evrov, kolikor je sklad namenil za prevzem, niso prisvojena, ampak dobro investirana sredstva, je v odzivu na petkovo pisanje črnogorskega portala Vijesti danes sporočil vodja družbe, ki upravlja s skladom, Gregor Kopriva.
 
Portal Vijesti je v petek pisal, da je bil prevzem Plame-Pur, ki so ga izvedli Fond zajedničkog ulaganja Moneta iz Podgorice ter slovenske družbe AG, Plasta in Termoplasti-plama, nezakonit in da so si Slovenci pri tem postopku na račun Monete prisvojili več milijonov evrov.
 
Zaradi nespoštovanja odločitev črnogorskega regulatorja kapitalskega trga naj bi prišlo do prenosa več milijonov evrov s črnogorskega sklada v Slovenijo, pri tem pa naj bi bili oškodovani manjšinski delničarji Monete. Še konec tretjega četrtletja 2010 naj bi bilo na računu Monete okoli 19 milijonov evrov, ki jih je fond iztržil s prodajo delnic Elektroprivrede leta 2009, pred objavo prevzemne ponudbe za Plamo-pur pa le še 8,77 milijona evrov.
 
Kopriva, ki je izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom Moneta in predsednik upravnega odbora družbe AG, je v današnjem sporočilu izrazil mnenje, da je prevzem Plame-Pur eden izmed uspehov sklada in morda celo njegova najboljša investicija.
 
Sredstva, ki jih je Moneta namenila za nakup delnic Plame-Pur - 6,7 milijonov evrov in obveznice - po njegovih besedah torej niso "prisvojena", ampak investirana "daleč bolje kot v katerekoli druge vrednostne papirje iz portfelja sklada".
 
Kopriva dodaja, da je diverzifikacija portfelja nujna, zlasti ko so lokalne borze zelo slabo likvidne. Sklad Moneta je sicer še vedno najbolj izpostavljen črnogorskemu tržišču, saj ima tam 55 odstotkov vrednosti naložb, je dejal.
 

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.