Aktiva Naložbe - Izjava za javnost

NatisniNatisni

Spoštovani!

Današnje skupščine družbe AKTIVA NALOŽBE d.d. sta se s strani društva MDS udeležila pooblaščenca g. Gordan Šibić, in g. Uroš Križanec iz odvetniške pisarne Križanec & partnerji, ki sta skupaj zastopala 1089 glasov delničarjev. Slednji je na današnji skupščini Aktiva Naložbe d.d., kot pooblaščenec nekaterih delničarjev, napovedal vložitev izpodbojne tožbe na točko 3. in točko 9. današnjega dnevnega reda skupščine Aktiva Naložbe d.d.:

  • 3. točka dnevnega reda: odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2008. Skupščina družbe Aktiva Naložbe d.d. je namreč navkljub visokemu bilančnem dobičku v višini 42.290.715,00 EUR odločila, da se bilančni dobiček razdeli med delničarje v prihodnjih letih (verjetno po iztisu malih delničarjev). Zaradi glasovalne moči največjega delničarja družbe Aktiva Naložbe d.d. – družbe Aktiva Holdings B.V., je bil takšen sklep o nerazdelitvi dobička sprejet. Ker obstaja velika verjetnost, da bo do razdelitve bilančnega dobička prišlo šele po iztisnitvi malih delničarjev, je pravni zastopnik Društva MDS v imenu nekaterih delničarjev, po sprejetju sklepa o nerazdelitvi dobička, napovedal vložitev izpodbojne tožbe na ta sklep v skladu s 399. členom Zakona o gospodarskih družbah.
  • 9. točka dnevnega reda: pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic. Tudi pri tem sklepu smo napovedali izpodbojno tožbo, saj daje pooblastilo upravnemu odboru družbe v zvezi z nakupom lastnih delnic v višini 10% osnovnega kapitala družbe. Posledica sprejetja takšnega sklepa je, da je večinskemu delničarju omogočena iztisnitev malih delničarjev, čemur bomo v društvu MDS odločno nasprotovali z vložitvijo zgoraj navedene izpodbojne tožbe.

Pooblaščenci Društva MDS in nekaterih delničarjev smo nadalje zahtevali podrobno obrazložitev upravnega odbora družbe Aktiva Naložbe d.d. v zvezi s sklepom glede spremembe firme družbe Aktiva Naložbe d.d.. Prijavitelj blagovne znamke AKTIVA je bila leta 1991 družba Aktiva Group d.o.o.. Iz neznanih razlogov je slednja družba prenesla blagovno znamko AKTIVA na največjega delničarja družbe Aktiva Naložbe d.d. t.j. nizozemsko družbo Aktiva Holdings B.V.. Zaradi prenosa blagovne znamke zahteva slednja družba sedaj plačilo uporabnine oz. licenčnine s strani družbe Aktiva Naložbe d.d.. Pooblaščenci Društva MDS smo mnenja, da želi največji delničar družbe Aktiva Naložbe d.d. - Aktiva Holdings B.V. na tak način izčrpavati družbo Aktiva Naložbe d.d., zmanjšati njeno premoženje ter posledično oškodovati predvsem male delničarje družbe Aktiva Naložbe d.d. Iz tega razloga smo pooblaščenci nekaterih malih delničarjev pri tem sklepu glasovali v prid spremembi firme, saj je le na tak način moč preprečiti zmanjševanje premoženja družbe ter s tem preprečiti oškodovanje malih delničarjev. Skupščina je sicer zaradi večine glavnega delničarja družbe Aktiva Holding B.V. zavrnila sprejetje takšnega sklepa. Posledično bo družba Aktiva Naložbe d.d. obdržala firmo, bo pa slednja zaradi uporabe le te, primorana večinskemu lastniku plačevati licenčnino. Na tak način namerava večinski lastnik finančno izčrpavati družbo Aktiva Naložbe d.d.. Ker sklep ni bil sprejet Zakon o gospodarskih družbah ne predvideva izpodbojne tožbe. Ne glede na to, smo v društvu MDS napovedali izpodbojno tožbo na nasprotni predlog večinskega delničarja, ki spremembe firme ni predvideval.

Nadalje smo pooblaščenci Društva MDS ter pravni zastopnik Društva MDS v imenu nekaterih delničarjev glasovali proti sprejetju sklepa, ki daje pooblastilo upravnemu odboru družbe Aktiva Naložbe d.d. za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe Aktiva Naložbe d.d. v višini 10% osnovnega kapitala. Sprejetje takšnega sklepa je predlagal največji delničar te družbe – Aktiva Holding B.V.. Poleg nakupa lastnih delnic je s sprejetjem takšnega sklepa upravni odbor pridobil pooblastilo, da po nakupu lastnih delnic te delnice umakne, brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala. Razlogi za naše nasprotovanje sprejetju takšnega sklepa so več kot očitni. Največji delničar nizozemska družbaAktiva Holdings B.V. bo po pridobitvi lastnih delnic v višini 10% s strani družbe Aktiva Naložbe d.d. ter umiku teh delnic postal delničar z več kot 90% deležom v osnovnem kapitalu. Po pridobitvi takšnega deleža bo Aktiva Holdings B.V. brez težav iztisnila male delničarje iz družbe Aktiva Naložbe d.d. ter jih na tak način oškodovala za prevzemno premijo, ki se ponavadi giblje med 20% in 40% nad borzno ceno delnice.

Društvo mali delničarji – Skupaj smo močnejši iz tega razloga javno poziva največjega delničarja družbe Aktiva Naložbe d.d. t.j. družbo Aktiva Holdings B.V., da začne s pogajanji z malimi delničarji glede poštenega odkupa njihovih delnic. Mali delničarji, ki jih zastopa Društvo MDS namreč ne nasprotujejo odlkupu njihovih delnic, vendar jasno za pošteno ceno, ki bo odražala tudi prevzemno premijo.

Kot zadnje Društvo malih delničarjev – Skupaj smo močnejši poziva vse male delničarje družbe Aktiva Naložbe d.d.., da se nam pridružijo pri sklicu izredne skupščine, kjer bomo skladno z Zakonom o gospodarskih družbah zahtevali izredno revizijo poslovanja družbe za zadnjih 5 poslovnih let družbe oziroma zahtevali imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe Aktiva Naložbe d.d.. Obstaja namreč utemeljena domneva, da večinski delničar s posameznimi posli zmanjšuje vrednost premoženja družbe Aktiva Naložbe d.d. s tem, ko družba Aktiva Naložbe d.d. pretežni del posojil namenja izključno večinskemu delničarju (Aktiva Holdings B.V.) oziroma družbam v njegovi skupini. Postavlja se namreč vprašanje zavarovanj teh posojil in njihove smotrnosti. Iz letnega poročila družbe Aktiva Naložbe d.d. namreč izhaja, da družba Aktiva Naložbe d.d. pridobiva bančna posojila s strani komercialnih bank, ki so seveda ustrezno zavarovana, medtem ko denarna sredstva, ki so na tak način pridobljena, posoja nezavarovano naprej največjemu delničarju te družbe ter ostalim družbam v skupini največjega delničarja.

 

S spoštovanjem,

Društvo malih delničarjev – Skupaj smo močnejši

predsednik društva Rajko Stankovič

(zanj po pooblastilu: Uroš Križanec (LL.M), odvetniška pisarna Križanec & partnerji)

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.