Aktiva Naložbe - Nasprotni predlog delničarja Kim Turk Dermastie na predlagan sklep št. 3

NatisniNatisni

delničar Kim Turk Dermastia
ki jo po pooblastilu zastopa pooblaščenec Gordan Šibič

 

Aktiva Naložbe d.d.
Dunajska 156
1000 Ljubljana
skupščina družbe

 

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja Kim Turk Dermastie na predlagan sklep št. 3 – odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitve razrešnice za leto 2008.

V skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah zgoraj navedena delničarka vlagam nasprotni predlog k točki 3. dnevnega reda sklicane skupščine družbe Aktiva Naložbe d.d., sklicane za 23.7.2009, ki glasi:

Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2008 znaša 42.290.715,00 EUR se uporabi in razdeli:

  • za dividende 21.144.771,16 EUR
  • preneseni dobiček 21.145.943,84 EUR

Delničarjem se izplača dividenda v bruto višini 1,16 EUR na delnico.

Dividenda se izplača v roku 30. dni po skupščini. Vir za izplačilo dividende je dobiček iz poslovnega leta 2007.

Obrazložitev:

Delničar Kim Turk Dermastia predlagam izplačilo dividende v višini polovice bilančnega dobička. Družba je v letu 2008 dosegla minimalen dobiček, vendar dobiček iz preteklih let omogoča izplačilo predlagane dividende, saj ne obstajajo okoliščine, ki bi po presoji dobrega gospodarstvenika utemeljevale neizplačilo dividende, kot to predlaga upravni odbor družbe Aktiva Naložbe d.d. Iz letnega poročila pa nenazadnje izhaja, da družba za leto 2009 v svojem planu načrtuje izključno racionalizacijo poslovanja, ponovno preučitev vseh naložb družbe in uskladitev investicijske politike ter poglobljene odnose s finančnimi institucijami, iz česar izhaja, da navedene aktivnosti ne zahtevajo nobenih dodatnih finančnih sredstev, nove investicije pa niso predvidene, zato je neizplačilo dividende popolnoma neutemeljeno.

 

V Ljubljani 19.7.2009

Kim Turk Dermastia
ki jo po pooblastilu zastopa pooblaščenec Gordan Šibič
(pooblastilo priloženo)
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.