Aktiva Naložbe - organizirano zbiranje pooblastil

NatisniNatisni

Spoštovane male delničarke in mali delničarji Aktiva Naložbe!

V medijih ste najbrž opazili, da mali delničarji kot skupina postajajo vedno bolj viden in upoštevanja vreden dejavnik v svetu poslovanja velikih podjetij. Samo po sebi to niti ne preseneča, saj mali delničarji v seštevku, v okviru lastniške strukture večine velikih uspešnih slovenskih podjetij, predstavljajo relativno velik lastniški delež. S tem imajo lahko tudi relativno veliko glasovalno moč in neposreden vpliv na odločanje. Vendar je za resnično udejanjanje tega potenciala potrebno opraviti še en predhoden korak. Morajo se organizirati in poenotiti svoje interese oziroma stališča. Šele združeni in poenoteni lahko na skupščini določene delniške družbe nastopajo kot upoštevanja vreden sogovornik, z vplivno glasovalno močjo. Vse dokler nastopajo posamično, je vsak posamezen glas zanemarljivo nepomemben.

Poenotenje stališč v osnovi ne predstavlja velike težave, saj je osnovni interes malih delničarjev v glavnem preprost in enak – svoj denar želijo imeti dobro naložen. To pomeni, da si želijo stabilne rasti podjetja in s tem povezane vrednosti delnice, korektnega letnega izplačila dividend in transparentnega, ter nadzorovanega vodenja podjetja. Ne želijo si tveganih špekulacij, skritih interesov managementa ali kakršnihkoli potez, ki imajo za cilj navidezno zmanjševanje vrednosti podjetij, različne oblike prevzemov, prisilne iztisnitve malih delničarjev iz kroga lastnikov ter podobnih potez, kakršne so v preteklem obdobju večkrat zaznamovale dogajanje v slovenskem podjetniškem svetu.

Organizirati in povezati na tisoče posameznih malih delničarjev, ki se med seboj ne poznajo, predstavlja logističen problem, s katerim se spopadamo v novoustanovljenem Društvu – Mali delničarji - Skupaj smo močnejši.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je nevladna organizacija, ki je nastala spontano, zaradi vse bolj očitne in izrazite potrebe po povezovanju, usklajenem delovanju ter aktivnejšem zastopanju malih delničarjev na skupščinah in delu gospodarskih družb. V relativno kratkem času svojega obstoja smo že uspeli doseči nekaj odmevnih rezultatov ( npr.: na skupščini Istrabenza smo dali pobudo in tudi dosegli, da skupščina z visokim odstotkom glasov proti, ni izglasovala razrešnice dosedanji upravi in nadzornemu svetu, ampak bodo predstavniki obeh organov poklicani na odgovornost). V družbi BTC, ki je prvi primer zlorabe instituta lastnih delnic, se borimo za upravljavske pravice in višjo ceno delnice in nasprotujemo tako netransparentnemu menegerskemu prevzemu. Organizirano smo nastopili tudi v Telekomu, Krki, Luki Koper. Poudarek dela novega društva je na množičnosti, vključevanju različnih interesov v delo društva, ter uspešnem zastopanju na posameznih skupščinah gospodarskih družb. Cilja takšnega delovanja sta: uspešno upravljanje investicije ter promocija morebitnih uspehov organizacije in ne posameznika, z namenom osveščanja in izobraževanja malih delničarjev o njihovih pravicah in tudi dolžnostih. Vodilni člani društva se s problematiko malih delničarjev ukvarjajo aktivno od junija 2006, nekateri pa že od leta 2001 (primer BTC).

Tako smo nekateri že sodelovali pri projektu zaščite interesov delničarjev v Aktivi Invest, kjer je bila izvršena iztisnitev delničarjev v letu 2007 po dokaj realni ceni 6,26 EUR za delnico, kar je bila posledica tudi kar dobre organiziranosti.

S tem dopisom se DRUŠTVO - MALI DELNIČARJI – SKUPAJ SMO MOČNEJŠI z vizijo, da strnemo številne nemočne posameznike v en vpliven glas, obračamo na vas, male delničarke in mali delničarji AKTIVE NALOŽBE, d.d. Po dokaj stabilnem obdobju je do aprila letos delnica ATPG kotirala pri 6,50 EUR. Nato pa smo bili priča strmemu padcu vse do 3,80 EUR (podatek borze z dne 03.06.2009) v začetku junija. Temu je sledil dvig do 6,00 EUR (podatek borze z dne 23.06.2009), sedaj pa je trenutna cena 4,75 EUR (podatek borze z dne 16. 07. 2009).

Pred nami je skupščina delničarjev, ki bo poleg običajnih tem zaznamovana z dvema kar velikima spremembama.

  1. Preimenovanjem družbe v INVESTOR, d.d., zaradi prevelikih zahtev za plačilo uporabe starega imena - temu mali delničarji ne nasprotujemo, saj je z vidika racionalnosti to koristno za vse.
  2. Na drugi strani pa močno nasprotujemo dopustitvi za nakup sklada lastnih delnic do 10 %, saj bi z denarjem nas večinski lastniki dezivestirali lastno naložbo in nato umaknili kapital po poenostavljeni metodi. Če močno poenostavimo razlago bi s tem manevrom porabili naš denar iz družbe, ki ne deli dividend in po umiku kapital iz naslova lastnih delnic, dobili nazaj skoraj identični delež brezplačno.

V okviru Društva MDS smo ustanovili Iniciativni Odbor malih delničarjev Aktive Naložbe oz. kasneje se bo imenoval Investitor, ki bo zastopal interese vseh malih delničarjev na vseh prihodnjih skupščinah. Trenutno iniciativni odbor vodi Gordan Šibić, izmed zainteresiranih, pa bomo že v prihodnjih dneh izbrali stalnega vodjo in namestnika.

Tako Društvo MDS, kot Iniciativni Odbor malih delničarjev Aktive Naložbe sta odprta za sodelovanje, ideje in predloge. V tem smislu vas vabimo, da nas pokličete ali obiščete našo spletno stran, ki je zaživela na naslovih www.skupaj.si oz. www.skupaj.eu , kjer bodo na voljo vse tekoče informacije v zvezi z delovanjem Odbora malih delničarjev Aktiva Naložbe pri Društvu MDS. Načrtujemo tudi redno izmenjavo informacij z upravljalci in večinskim lastnikom.

Vse zainteresirane tudi vabimo, da se nam pridružite kot člani Odbora malih delničarjev Krke pri Društvu MDS ali kot člani DRUŠTVA - MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI. Trenutno so naš edini finančni vir donacije in članarina.

Prosimo vas, da podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite najkasneje do PONEDELJKA, 20. julija 2009 v priloženi predplačani kuverti.

S spoštovanjem,

Miha Koprivšek Rajko Stanković
generalni sekretar predsednik


NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščencem zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

  1. Zaradi natančnejše identifikacije v rubriko EMŠO vpišite svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja (STRAN 1)
  2. Na črto v rubriki »pooblaščam« napišite ime in priimek pooblaščenca iz seznama, ki ga pooblaščate za zastopanje ali pa obkrožite številko pred imenom in priimkom pooblaščenca. (STRAN 1)
  3. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, ste s tem dali pooblaščencu navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu. (STRAN 4)
  4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate obkrožiti pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. S tem ste dali pooblaščencu navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.
  5. Pooblastilo obvezno podpišite na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu in ne pozabite vpisati kraj in datum izpolnitve pooblastila. Pravne osebe morajo odtisniti tudi žig pravne osebe (m.p.). (STRAN 4)
  6. Pri koncu teksta pooblastila, na zadnji strani, je pod točko B navedeno glasovanje o morebitnih novih nasprotnih predlogih, ki so lahko podani v času od izdaje tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Če bo delničar obkrožil ZA ali, če ne bo obkrožil ničesar, bo pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji. Če bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glaso¬val. (STRAN 4)
  7. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki. 
AttachmentSize
AKTIVA_NALOZBE_pooblastilo.pdf476.29 KB

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.