Komunalno podetje Kamnik

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 09. 07. 2009

Stran: 29

Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlogi 17. seje skupščine Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, Kamnik V skladu z veljavno zakonodajo, direktor Komunalnega podjetja Kamnik d.d.objavlja razširitev dnevnega reda In nasprotne predloge 17. seje skupščine Komunalnega podjetja Kamnik d.d., ki bo 31. 7. 2009 ob 12. uri na sedežu družbe v Kamniku, Cankarjeva 11. Uprava družbe je dne 6. 7. 2009 prejela od delničarja CI & CA, d.o.o., Kamnik, Podgorje 83a, 1241 Kamnik, ki je imetnik 9.590 kosovnih delnic Komunalnega podjetja Kamnik d.d., zahtevo za razširitev dnevnega reda in nasprotne predloge 17 seje skupščine delniške družbe Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Mekinje, Cankarjeva 11, 1241 Kamnik, ki je bila sklicana v Dnevniku, dne 29. junij 2009 za petek 31. julija 2009 ob 12. uri na sedežu družbe v Kamniku, Cankarjeva 11, in sicer: 1. Razširitev dnevnega reda Predlagatelj je skladno z določili ZGD-1 vložil zahtevo, da se dnevni red 17.seje skupščine družbe Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, Kamnik, ki je bil objavljen 29. junija 2009 v Dnevniku, razširi in dopolni z novo 6. točko. Nova 6.točka se glasi: 6. Predlog za imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe Predlog sklepa: Zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK, d.d., za poslovna leta od 2004 do vključujoč poslovno leto 2008, je skupščina sklenila, da se za posebnega revizorja imenuje revizijsko družbo Revizijska hiša BORERA d.o.o., Pod Gradiščem 7, 2000 Maribor. Posebnemu revizorju se skladno z določili veljavnih predpisov nalaga predvsem natančna ugotovitev morebitnega oškodovanja premoženja družbe KPK KAMNIK d.d., ki bi lahko bila vezana na izvajanje lastniške konsolidacije družbe, preveritve transfemih cen, morebitnega fiktivnega sklepanja pravnih poslov, ekonomsko nesprejemljivega favoriziranja izvajalcev na podlagi sklenjenih kooperacijskih pogodb in pogodb o opravljanju storitev, dezinvestiranja premoženja, sklepanja poslov odprodaje in nakupa terjatev, najemanja in dajanja kreditov ter sklepanja drugih pravnih poslov, ki bi lahko pomenili oškodovanje premoženja družbe KPK Kamnik d.d., v korist tretjih oseb. Obrazložitev zahteve: Zgoraj navedeni delničar predlaga, da se na dnevni red 17.skupščine družbe KPK KAMNIK d.d., ki je sklicana za dan 31. julij 2009 z objavo v časopisu Dnevnik z dne 29. junij.2009, uvrsti dodatna 5. točka dnevnega reda in sicer: »predlog za imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.« Delničar je bil obveščen, da je zaradi sklepanja določenih pravnih poslov bil dosežen obseg poslovanja družbe KPK KAMNIK d.d. v preteklih petih letih manjši kot bi lahko bil in da zaradi neustreznega sklepanja pravnih poslov ni bil dosežen takšen dobiček iz poslovanja, ki bi ga zagotavljalo sklepanje pravnih poslov, če bi ga poslovodstvo izvajalo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in gospodarstvenika ter brez uresničevanja individualnih interesov in favoriziranja izvajalcev. Zaradi navedenih sumov delničar predlaga posebno revizijo, ki bo ugotovila ali je prišlo do sklepanja takšnih poslov in ali je zaradi favoriziranja posameznih izvajalcev ter neustreznih cen storitev prišlo do oškodovanja družbe in delničarjev. 2. Nasprotni predlogi V skladu s 300. členom ZGD-1 daje družba CI & CA, Podgorje 83a, 1241 Kamnik, kot delničar nasprotne predloge k sklepom pod točko 3-Določitev plačila ter sejnin članom nadzornega sveta, pod točko 4 - Imenovanje revizorja in pod točko 5 - sprememba sklepa o delitvi bilančnega dobička objavljenega dnevnega reda 17. seje skupščine KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d., sklicane za petek, 31. julij 2009 ob 12. uri. Ostale delničarje bomo skušal prepričati, da glasujejo za naše nasprotne predloge sklepov kot sledi: I. Nasprotni predlog k sklepu točke 3 dnevnega reda 17. seje skupščine KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d.: Nasprotni predlog sklepa št. 3.1 Članom nadzornega sveta pripada sejnina za udeležbo na seji v višini 150 € bruto za vsako sejo, predsedniku/ci nadzornega sveta pa v višini 200 € za vsako sejo. V primeru izvedene korespondenčne seje nadzornega sveta pripada članom nadzornega sveta in predsedniku 70% sejnine, ki je določena za udeležbo na redni seji nadzornega sveta. S sprejemom tega sklepa prenehajo veljati do sedaj veljavna določila skupščine, vezana na določitev sejnin in izplačila udeležbe na dobičku in drugih prejemkov članom NS. Nasprotni predlog sklepa št. 3.2. Članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo v enem poslovnem letu plačilo v višini ene povprečne osnovne bruto plače zaposlenih v družbi, predsedniku/ci nadzornega sveta pa v višini 1,5 % povprečne osnovne bruto plače zaposlenih v družbi v preteklem letu. Nadomestilo se članom nadzornega sveta prvič izplača za opravljeno delo v poslovnem letu 2009. Plačilo za delo v poslovnem letu se izplača članom NS oziroma predsedniku/ci NS v roku 60 dni po seji skupščine, na kateri se je odločalo o potrditvi poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila ter načina in obsega preverjanja vodenje družbe med preteklim poslovnim letom, v primeru, da je skupščina to poročilo potrdila in podelila razrešnico nadzornemu svetu v skladu z določili ZGD-1 in če je odločala o razporeditvi bilančnega dobička, doseženega v poslovnem letu, za katerega je članom nadzornega sveta namenjeno plačilo za delo. Plačilo za delo članom in predsedniku/ci nadzornega sveta se izplača iz poslovnih sredstev družbe. S sprejemom tega sklepa prenehajo veljati do sedaj veljavna določila skupščine, vezana na določitev višine sejnin m izplačila udeležbe na dobičku in drugih prejemkov članom nadzornega sveta. Obrazložitev in utemeljitev nasprotnega predloga: Podan nasprotni predlog je v skladu z novelo ZGD in upošteva spremenjene pogoje gospodarjenja ter skladno s tem tudi likvidnostni položaj družbe. S prvotno predlaganim predlogom sklepa se je želelo zaobiti spremenjeno določilo ZGD-1 v zvezi z udeležbo članov nadzornega sveta na dobičku. Delničar predlaga, da se o določitvi sejnin in določitvi plačila za delo članom nadzornega sveta odloča ločeno. II. Nasprotni predlog s sklepu točke 4 dnevnega reda 17. seje skupščine KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d.: Na predlog delničarja, družbe CI& CA, d.o.o. Kamnik se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko hišo BORERA d.o.o., Pod Gradiščem 7, Maribor. Obrazložitev in utemeljitev nasprotnega predloga: Delničar predlaga, da se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovno leto 2009 imenuje revizijska družba Revizijska hiša BORERA d.o.o., Pod Gradiščem7, Maribor, ki sodi med uveljavljene slovenske revizijske družbe. Revizijska družba revizijska hiša BORERA d.o.o. je podala cenovno konkurenčno ponudbo in sodi med revizijske družbe, ki poznajo specifiko poslovanja gradbenih in javnih komunalnih podjetij. Predlagana revizijska družba ima dolgoletne izkušnje pri revidiranju računovodskih izkazov podjetij s področja gradbeništva, kovinske industrije, transporta, cestnega gospodarstva, tiskarstva, hotelske dejavnosti, igralništva in drugih dejavnosti. Njihovi naročniki so številna ugledna podjetja. V povezavi z uporabo Slovenskega revizijskega priročnika so razvili revizijsko metodologijo in postopke revidiranja v računalniškem okolju, z uporabo katere zagotavljajo visoko kakovost in celovitost revizijskih postopkov ter nadzor nad njihovim potekom. Njihova metodologija vključuje: načrtovanje, revidiranje notranjih kontrol, popis zalog, revidiranje računovodskih izkazov, pregled poslovnega poročila, revizijske dokumentacije in kakovosti revizijskih postopkov. Izbira predlaganega revizorja tudi izključuje kakršnokoli povezanost med vodilnimi delavci družbe, člani nadzornega . sveta, lastniki družbe in izbranim revizorjem. III. Nasprotni predlog sklepa k predlogu sklepa pod točko 5. Sprememba sklepa o delitvi bilančnega dobička Sklep o delitvi bilančnega dobička, sprejet pod točko 2 dnevnega reda 16. seje skupščine družbe Komunalno podjetje Kamnik d.d., dne 27.5.2009, ki je zapisan v notarskem zapisniku notarja Janeza Novaka iz Kamnika, opr. št. SV-337/09 na strani 5 se v 2. točki spremeni tako, da se na novo glasi: 2. Na dan 31. 12. 2008 je glede na sprejeto letno poročilo družbe znašal ugotovljeni bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2008 104.061,72 EUR in preneseni dobiček iz poslovnega leta 2007 je znašal 55.000,00 EUR. Skupno ugotovljeni bilančni dobiček je znašal 159.061,72 EUR. Delničar družba CI&CA, d.o.o., Kamnik, Podgorje 83a,1241 Kamnik, predlaga skupščini, da se ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v višini 159.061,72 EUR razporedi, kot sledi: - del bilančnega dobička v višini 92.129,60 EUR bruto se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru Klirinško depotne družbe, drugi delovni dan po dnevu skupščine, v obliki dividende, ki znaša 1,6 EUR bruto za delnico in se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa. - del bilančnega dobička v višini 46.500,00 € bruto se nameni za izplačilo udeležbe na dobičku zaposlenim delavcem v poslovnem letu 2007 in 2008. - preostanek bilančnega dobička v višini 20.867,32 EUR se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček Obrazložitev: Podan predlog je v skladu z določili ZGD-1 in s podanimi usmeritvami delavcev in reprezentativnih sindikatov v Sloveniji, da so v primeru izplačila dividend delničarjem pri dobičku udeleženi tudi zaposleni. Podan nasprotni predlog sledi tem usmeritvam. Kamnik, 7. 7. 2009 Komunalno podjetje Kamnik d.d. Direktor: Bojan Klemen

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.