Statut

NatisniNatisni

V skladu z določbo 4. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, številka 64/2011, z dne 12.08.2011 v nadaljevanju: ZDru-1-UPB2) je skupščina Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši na redni seji dne 07.12.2011 sprejela Statut Društva Mali delničarji Slovenije.

 

S T A T U T

DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Društvo MDS) je samostojno in nepridobitno prostovoljno interesno združenje, ki združuje, vključuje in povezuje fizične osebe, pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so mali delničarje v javnih in zasebnih gospodarskih in drugih družbah, ter ostale manjšinske vlagatelje v teh družbah.

2. člen

S tem statutom, Društvo MDS podrobneje opredeljuje:

1. ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);
2. namen in cilje delovanja društva;
3. dejavnost oziroma naloge društva;
4. pogoje in načine včlanjevanja ter prenehanja članstva;
5. pravice in obveznosti članov;
6. organe društva;
7. način upravljanja društva;
8. zastopanje društva;
9. financiranje društva in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
10. način zagotavljanja javnosti dela;
11. delovna razmerja;
12. način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
13. način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

3. člen

V strokovnem in organizacijskem smislu deluje Društvo MDS samostojno in na lastno odgovornost, v skladu z veljavno zakonodajo in po določbah tega statuta.

4. člen

Društvo MDS deluje na območju Republike Slovenije in v mednarodnih povezavah, skupaj z drugimi sorodnimi združenji, ki jih povezujejo skupni cilji, interesi in skupno področje dejavnosti.

Društvo MDS deljuje s svojim programom sodeluje z sorodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z dejavnostmi na področju delničarstva, nadzora in upravljanja delniških družb.

5. člen

Društvo MDS  je pravna oseba zasebnega prava, ima transakcijski račun in je zavezanec za plačilo DDV.

6. člen

Društvo MDS uporablja pri nastopanju v pravnem prometu in v razmerju do tretjih oseb svoj znak in pečat.

Pečat Društva MDS je pravokotne oblike. V zgornjem delu pečata je znak, spodaj pa besedilo »Društvo« v drugi vrstici  »Mali delničarji « in v tretji vrstici »Slovenije«

Pečat ima še zaporedno številko, ki natančneje identificira uporabnika pečata.

 

II. IME IN SEDEŽ

7. člen

Polno ime društva je: Društvo Mali delničarji Slovenije. Društvo Mali delničarji Slovenije lahko pri svojem delovanju uporablja skrajšan naziv, in sicer Društvo MDS.

8. člen

Sedež oziroma izbrani kraj poslovanja društva je v Ljubljani.

 

III. NAMEN, CILJI DELOVANJA IN OBVEŠČANJE

9. člen

Namen in cilji Društva MDS so:

1. organizirano zastopanje interesov malih delničarjev v vseh delniških družbah,
2. obveščanje malih delničarjev o vseh dogodkih, ki posredno ali neposredno vplivajo na položaj malih delničarjev v delniških družbah;
3. dvig ravni ozaveščenosti malih delničarjev z namenom, da aktivneje upravljajo s svojimi naložbami,
4. predlaganje v izvolitev ali imenovanje predstavnikov malih delničarjev v organe delniških družb,
5. organizirano zbiranje pooblastil za zastopanje na skupščinah delniških družb.
6. zagotoviti enakopraven položaj malih delničarjev;
7. pravočasno informiranje malih delničarjev o vseh pomembnih dogodkih, ki posredno ali neposredno vplivajo na njihov položaj v delniških družbah;
8. aktivno sodelovati pri vseh spremembah zakonodaje, ki vplivajo na zaščito interesov malih delničarjev v delniških družbah, s poudarkom na odpravljanju anomalij zakonodaje, ki se pojavlja v praksi;
9. vplivati na transparentnost poslovanja delniških družb;
10. dejavno sodelovanje na skupščinah delniških družb na podlagi predhodnega usklajevanja in dogovora v okviru društva;
11. dejavno sodelovati pri postopkih volitev in imenovanj v organe delniških družb;
12. opozarjanje na nepravilnosti, ki se dogajajo v podjetjih in morebiti vplivajo na status malih delničarjev;
13. uvajanje in izvajanje načel Kodeksa upravljanja delniških družb;
14. zbiranje informacij o delnicah.
15. druge dejavnosti iz področja delovanja gospodarskih družb in korporativnega upravljanja.

 

IV. NALOGE

10. člen

Društvo MDS za doseganje svojih ciljev opravlja naslednje naloge:

1. sodeluje z državnimi organi in drugimi organizacijami z namenom aktivnega vplivanja na pripravo in kasnejše sprejetje zakonov ter podzakonskih aktov s področja, ki zadevajo male delničarje oz. dejavnosti društva;
2. obvešča male delničarje o vseh sprejetih novih predpisih, standardih in zakonih, ter izvajanju veljavnih predpisov, tako domačih, kakor tudi tujih;
3. nudi strokovno pomoč članom, skladno s svojimi finančnimi možnostmi;
4. sodeluje z drugimi organizacijami s področja s problematike delničarstva in  investiranja doma in v svetu;
5. kot društvo, organizirano na območju Republike Slovenije, kot članice EU, sodeluje  z  evropskim  združenjem malih  delničarjev  ter  sledi  novostim v zakonodaji in dogajanju v EU in svetu;
6. sodeluje tudi s svetovno organizacijo investitorjev.

11. člen

O svojem delu Društvo MDS skladno s finančnimi možnostmi društva obvešča člane in zainteresirano javnost:
1. preko internetne strani,
2. preko e-poštnih naslovov,
3. v pisni obliki,
4. v letnem pregledu dela v pisni obliki (bilten).

 

V. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

12. člen

Evidenco članstva vodi Izvršni sekretar Društva MDS.

13. člen

Izvršni odbor Društva MDS lahko s posebnim pravilnikom podrobneje uredi vodenje evidence članov Društva MDS. Vsi tako zbrani podatki o članih se hranijo in varujejo skladno z določili veljavnih predpisov o varovanju osebnih podatkov.

14. člen

Društvo MDS ima naslednje oblike članstva:

1. redni član,
2. pridruženi član.

15. člen

Redni član Društva MDS postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki je poslovno popolno sposobna in ki je mali delničar v javnih ali zasebnih gospodarskih ter drugih družbah, oziroma je mali vlagatelj v navedene družbe.

Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi status rednega člana, ko:

1. pošlje podpisano pristopno izjavo na sedež Društva MDS, v kateri se zaveže, da bo deloval skladno s tem statutom; pravna oseba je veljavno včlanjena, če izjavo podpiše in opremi z žigom njen zakoniti zasopnik,
2. plača članarino za tekoče leto;
3. je vpisana v evidenco članstva.

Pogoji za pridobitev statusa rednega člana iz 2. odstavka 15. člena so kumulativni oz. sočasni.

16. člen

Pridruženi član Društva MDS postane fizična ali pravna oseba, ki aktivno deluje na področju, povezanem z delovanjem društva.

Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi status pridruženega člana, ko:

1. izrazi željo po sodelovanju;
2. pošlje podpisano pristopno izjavo na sedež društva, v kateri se zaveže, da bo deloval skladno s tem statutom;
3. je vpisan v evidenco članstva.

17. člen

Članstvo v Društvu MDS preneha:

1. z izstopom;
2. z neizpolnjevanjem pravic in dolžnosti, ki so določeni s tem statutom;
3. z izključitvijo;
4. s smrtjo.
5. S prenehanjem samega društva

18. člen

Član lahko kadarkoli izstopi iz Društva MDS. Svojo pisno izstopno izjavo mora poslati ali osebno vročiti društvu.

Izstop člana začne veljati z dnem, ko društvo prejme pisno izstopno izjavo. S tem dnem se član tudi izbriše iz evidence članstva.

19. člen

Neizpolnjevanje pravic in dolžnosti članov ugotavlja častno razsodišče.

Izključitev člana prične veljati z dnem sprejema ustreznega sklepa Izvršnega odbora. S tem dnem se član tudi izbriše iz evidence članstva.

20. člen

Član se izbriše iz evidence članstva takoj, ko Društvo MDS izve za njegovo smrt.

 

VI. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV

21. člen

Pravice, dolžnosti in odgovornosti članov so:

1. aktivno sodelovati pri vseh dejavnostih društva;
2. dajati predloge društvu;
3. izobraževanje in strokovno usposabljanje;
4. delovanje v smislu  preglednosti in strokovnosti na področju delničarstva;
5. redno in pravočasno plačevanje članarine.

Le redni člani Društva MDS imajo pravico voliti in biti izvoljeni v organe društva.

22. člen

Člani plačujejo članarino enkrat letno in je določena za tekoče leto od 1.1. do 31.12. tekočega leta.
Višino članarine in rok za njeno plačilo določa Izvršni odbor Društva MDS s sklepom, za vsako koledarsko leto posebej.

Šteje se, da je članarina plačana v roku, če je vplačana na transakcijski račun Društva MDS do tistega dne, ki ga je za njeno plačilo določil Izvršni odbor.

Tisti člani, ki so bili v preteklem letu v Evidenci članstva vpisani kot redni člani, vendar članarine za tekoče leto ne plačajo v roku, bodo v Evidenci članstva iz rubrike Rednih članov preneseni v rubriko Pridruženih članov na dan, ki ga bo za plačilo članarine določil Izvršni odbor.

Člani, ki so bili v preteklem letu v Evidenci članstva vpisani kot redni člani, a članarine za tekoče leto ne bodo plačali v roku, temveč po njem, se bodo v Evidenci članstva iz rubrike Pridruženih članov prenesli v rubriko Rednih članov z dnem, ko bo članarina vplačana na transakcijski račun Društva MDS.

Novi, oziroma drugi člani, ki bodo prvič plačali članarino, se bodo v Evidenco članstva vpisali v rubriko Rednih članov z dnem, ko bo članarina vplačana na transakcijski računu Društva MDS in bodo izpolnjeni drugi pogoji iz 2. in 3. odstavka 15. člena tega statuta.

 

VII. ORGANI

23. člen

Društvo MDS ima naslednje organe:

1. Skupščina Društva MDS;
2. Predsednik Društva MDS;
3. Izvršni sekretar Društva MDS,
4. Izvršni odbor Društva MDS;
5. Nadzorni odbor Društva MDS;
6. Častno razsodišče Društva MDS.

Mandatna doba vseh organov je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. Omejitve glede števila ponovnih izvolitev ni.

Člani organov so odgovorni za vestno in skrbno opravljanje sprejetih nalog, v skladu z načelom vestnega in poštenega gospodarja.

24. člen

Organi lahko pri svojem delu neposredno uporabljajo določila statuta ali pa sprejmejo poslovnik o delu organa.

1. Skupščina Društva MDS

25. člen

Skupščina Društva MDS je najvišji organ društva. Sestavljajo jo redni člani društva, udeležijo pa se je lahko tudi vsi drugi člani Društva MDS.

26. člen

Skupščina Društva MDS opravlja naslednje naloge:

1. voli delovno predsedstvo in druga delovna telesa, potrebna za vodenje seje skupščine;
2. sklepa o dnevnem redu;
3. obravnava in sprejema poročila organov Društva MDS;
4. voli in razrešuje Predsednika Društva MDS in Izvršnega sekretarja Društva MDS, Izvršni odbor Društva MDS, Nadzorni odbor Društva MDS in Častno razsodišče Društva MDS;
5. Predsedniku Društva MDS, Izvršnemu sekretarju Društva MDS, Izvršnemu odboru Društva MDS in Nadzornemu odboru Društva MDS lahko daje usmeritve za delo;
6. sprejme letno poročilo Društva MDS;
7. sprejme statut ter njegove spremembe in dopolnitve;
8. sprejme poslovnik o svojem delu;
9. odloča o statusnih in organizacijskih spremembah Društva MDS;
10. odloča o prenehanju Društva MDS;
11. odloča o drugih zadevah, pomembnih za delo in obstoj Društva MDS.

27. člen

Predsednik Društva MDS skliče Skupščino Društva MDS najmanj enkrat letno. Vabilo na sejo z dnevnim redom se objavi na spletni strani Društva MDS vsaj 10 dni pred datumom sklica. Skladno s finančnimi možnostmi društva, se lahko sklic skupščine objavi tudi v glasilu društva vsaj 10 dni pred datumom sklica.

Pobudo za sklic Skupščine Društva MDS lahko pošljejo Izvršni sekretar Društva MDS, najmanj polovica članov Izvršnega odbora Društva MDS ali Nadzorni odbor Društva MDS.

Če Predsednik Društva MDS ne skliče Skupščine Društva MDS v 14 dneh od prejema pobude, jo lahko skliče Izvršni odbor Društva MDS ali petina rednih članov društva skladno z določili Zakona o društvih.

Skupščina Društva MDS na izredni seji razpravlja in sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklicana.

28. člen

Skupščina Društva MDS veljavno odloča, če je na seji prisotnih vsaj polovica rednih članov Društva MDS, vpisanih v evidenco članstva kot redni člani na dan sklica skupščine. Udeležbo na skupščini člani prijavijo najpozneje 3 dni pred skupščino, zaradi zagotovitve ustreznega prostora za izvedbo skupščine. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih rednih članov, vpisanih v evidenco članstva Društva MDS.

Glasuje se lahko le osebno na seji. 

Če ob uri, določeni za začetek seje, ni prisotno zadostno število rednih članov, se skupščina preloži za 30 minut in nato začne z delom. V tem primeru so sklepi veljavni, če je prisotnih najmanj desetina rednih članov društva.

29. člen

Za pomoč pri opravljanju nalog lahko Skupščina Društva MDS ustanavlja delovna telesa. V sklepu o ustanovitvi delovnega telesa mora biti:

1. določena sestava delovnega telesa,
2. določen mandat članov,
3. popisane naloge,
4. opredeljen način njegovega dela.

30. člen

Natančnejše opredelitve načina in pogojev dela in poteka seje skupščine, se lahko določijo s posebnim Poslovnikom o delu skupščine.

2. Predsednik Društva MDS

31. člen

Predsednika Društva MDS voli skupščina. Funkcijo lahko opravlja tudi profesionalno. Z društvom lahko sklene pogodbo o zaposlitvi pod pogoji, ki jih določi Izvršni odbor Društva MDS. Pogodba se lahko sklene največ za čas mandata, če dopuščajo finančna sredstva društva. Namen tega je v primeru povečanega obsega dela bistveno izboljšanje strokovnega koordiniranja dela društva in njenih organov ter delovnih teles.

Pogodbo o zaposlitvi v imenu Društva MDS podpisuje Izvršni sekretar Društva MDS.

32. člen

Predsednik Društva MDS:

1. predstavlja in zastopa društvo posamično;
2. organizira in vodi delo ter poslovanje društva;
3. odgovarja za pripravo gradiv za seje organov društva;
4. sklicuje seje Skupščine in Izvršnega odbora ter drugih organov društva ter njihovih delovnih teles, če jih ne skličejo njihovi predsedniki;
5. odgovarja za zakonitost dela društva;
6. odgovarja za javnost dela Društva MDS in obveščanje članov;
7. skrbi za materialno in finančno poslovanje,
8. skrbi za uresničevanje odločitev organov društva;
9. sodeluje v delu drugih organov društva;
10. pripravi predlog programa dela;
11. sodeluje pri pripravi predloga finančnega načrta;
12. sodeluje pri pripravi predloga zaključnega računa;
13. poroča Izvršnemu odboru Društva MDS in Skupščini Društva MDS o svojem delu;
14. opravlja druga dela v skladu s predpisi in tem statutom.

3. Izvršni sekretar Društva MDS

33. člen

Izvršnega sekretarja Društva MDS voli skupščina. Z Društvom MDS lahko Izvršni sekretar Društva MDS sklene pogodbo o zaposlitvi pod pogoji, ki jih določi Izvršni odbor Društva MDS.

Pogodbo o zaposlitvi z Izvršnim sekretarjem Društva MDS v imenu Društva MDS podpisuje Predsednik Društva MDS.

34. člen

Izvršni sekretar Društva MDS skrbi za:

1. organizacijska, strokovna in druga dela, ki so potrebna za nemoteno delovanje društva;
2. izvajanje programa društva;
3. urejeno delovanje in poslovanje Društva MDS;
4. zapis sej organov Društva MDS in njihovih delovnih teles,
5. sodeluje pri pripravi gradiv za seje organov in njihovih delovnih teles;
6. usklajevanje in pravočasno uresničevanje sklepov organov in njihovih delovnih teles;
7. vodenje finančno – materialnega poslovanja Društva MDS.
8. po pisnem pooblastilu nadomešča Predsednika MDS v primeru odsotnosti.

Izvršni sekretar Društva MDS opravlja še druga dela v skladu s predpisi, akti društva ali po naročilu Predsednika Društva MDS.

4. Izvršni odbor Društva MDS

35. člen

Izvršni odbor Društva MDS sestavlja najmanj 5  in največ 11 članov. Predsednik MDS in Izvršni sekretar MDS sta po funkciji člana Izvršnega odbora. Najmanj 5 članov ima Izvršni odbor dokler ne doseže skupnega števila 100 rednih članov. Nato se članstvo v IO povečuje skladno s potrebami dela društva in sicer za najmanj 1 predstavnika na vsakih novih 100 rednih članov, vendar največ do skupnega števila 11, ki že vsebuje oba predstavnika po funkciji. Predsednik Izvršnega odbora Društva MDS je Predsednik Društva MDS.

36. člen

Izvršni odbor Društva MDS:

1. določa poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje;
2. odloča o spremembi poslovnega naslova Društva MDS;
3. sprejema program dela Društva MDS;
4. sprejema letni finančni načrt Društva MDS;
5. sprejema načrt investicij in investicijskega vzdrževanja;
6. sprejema sistemizacijo delovnih mest;
7. sprejema akte Društva MDS, za katere ni pristojen drug organ po zakonu ali tem statutu;
8. imenuje in razrešuje izvršnega direktorja Društva MDS;
9. odloča o višini nadomestil, honorarjev, sejnin;
10. določa letno članarino in rok za njeno plačilo;
11. upravlja društvo v času med dvema skupščinama;
12. upravlja s premoženjem društva;
13. redno spremlja dejavnost društva;
14. spremlja delo drugih organov Društva MDS;
15. redno spremlja dejavnosti drugih sorodnih združenj doma in v tujini;
16. skrbi za sodelovanje v mednarodnih združenjih;
17. sklepa o članstvu Društva MDS v sorodnih mednarodnih organizacijah;
18. skrbi za uresničitev sklepov Skupščine in drugih organov društva;
19. predlaga Skupščini statusne spremembe in druge spremembe v organizaciji društva;
20. opravlja tudi druge naloge, potrebne za delo Društva MDS.

37. člen

Izvršni odbor Društva MDS odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik po potrebi, najmanj pa 2 krat letno. Na seje Izvršnega odbora Društva MDS je vabljen tudi Izvršni direktor Društva MDS.

Izvršni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna vsaj polovica vseh članov. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov. V primeru neodločena izida odloča glas Predsednika izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa glas Izvršnega sekretarja Društva MDS.

Glasovanje je javno.

38. člen

Na pobudo članov Društva MDS se lahko s sklepom Izvršnega odbora ustanavljajo odbore malih delničarjev v posameznih podjetjih, delovne komisije oziroma druga delovna telesa.

V sklepu o ustanovitvi delovnega telesa oz. odbora mora biti:

1. določena sestava delovnega telesa;
2. določen mandat članov;
3. popisane naloge;
4. opredeljen način njegovega dela in poročanja organom Društva MDS.

Predstavniki delovnega telesa oz. odbora izmed sebe izvolijo vodjo, ki je zadolžen za obveščanje in usklajevanje stališč z organi Društva MDS glede problematike. O svojem delu in sprejetih sklepih pisno poročajo organom Društva MDS v roku 3 (treh) dni po izvedenem sestanku.

V kolikor delovno telo oz. odbor ne deluje v skladu s statutom in sklepom o ustanovitvi, ga Predsednik ali Izvršni sekretar opozorita in pozoveta za odpravo nepravilnosti v roku 3 delovnih dni.

V primeru, da tega ne odpravijo, lahko Izvršni odbor Društva MDS na predlog Predsednika ali Izvršnega sekretarja ukine tako delovno telo ali odbor, s sklepom o ukinitvi delovnega telesa oz. odbora. Člani ukinjenega delovnega telesa oz. odbora, pa imajo možnost pritožbe skladno z določili tega statuta oz. Zakona o društvih.

5. Nadzorni odbor Društva MDS

39. člen

Nadzorni odbor Društva MDS sestavljajo trije člani. Izmed sebe izvolijo predsednika.

40. člen

Nadzorni odbor Društva MDS:

1. nadzoruje finančno in materialno poslovanje Društva MDS;
2. pregleduje letno poročilo društva;
3. spremlja uresničevanje tega statuta;
4. nadzoruje zakonitost poslovanja Društva MDS in opozarja Skupščino in druge organe na ugotovljene nepravilnosti.

41. člen

Nadzorni odbor Društva MDS dela na sejah. Seje vodi predsednik. O ugotovitvah in sprejetih sklepih izdelajo in podpišejo zapisnik, ki ga v roku 3 delovnih dni izročijo Predsedniku, Izvršnemu sekretarju in Izvršnem odboru v seznanitev.

Nadzorni odbor Društva MDS veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Sklepe sprejema z večino glasov z javnim glasovanjem.

6. Častno razsodišče Društva MDS

42. člen

Častno razsodišče Društva MDS sestavljajo trije člani. Izmed sebe izvolijo predsednika.

43. člen

Častno razsodišče Društvo MDS:

1. vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe;
2. odloča o pritožbah zoper odločitve organov društva, če so vložene v 8 dneh od sprejema odločitve, razen če ni s tem statutom drugače določeno.

Častno razsodišče  Društva MDS pri svojem delu smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja upravni postopek.

Zoper sklep o disciplinski kršitvi, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na Skupščino, kot drugostopenjski organ, v 15 dneh po njegovi vročitvi.

44. člen

Častno razsodišče Društva MDS se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtev oziroma vlog članov ali organov Društva MDS.

Častno razsodišče Društva MDS dela na sejah. Seje vodi predsednik. O ugotovitvah in sprejetih sklepih izdelajo in podpišejo zapisnik, ki ga v roku 3 delovnih dni izročijo Predsedniku Društva MDS, Izvršnemu sekretarju Društva MDS in Izvršnem odboru Društva MDS v seznanitev.

Častno razsodišče Društva MDS veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Sklepe sprejema z večino glasov z javnim glasovanjem.

45. člen

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

1. kršitve določb tega statuta;
2. nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Društva MDS;
3. neuresničevanje sklepov organov Društva MDS;
4. dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Društva MDS.

46. člen

Disciplinski ukrepi so:

1. opomin;
2. javni opomin;
3. izključitev.

7. Izvršni direktor Društva MDS

47. člen

Izvršnega direktorja Društva MDS imenuje Izvršni odbor Društva MDS na predlog Predsednika ali Izvršnega sekretarja. Društvo MDS lahko z Izvršnim direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi pod pogoji, ki jih določi Izvršni odbor.

Pogodbo o zaposlitvi z Izvršnim direktorjem Društva MDS v imenu Društva MDS podpisuje Predsednik Društva MDS.

48. člen

Izvršni direktor Društva MDS skrbi za:

1.  organizacijska, strokovna, tehnična, administrativna in druga dela, ki so potrebna za  nemoteno delovanje društva,
2.   izvajanje programa društva;
3. urejeno delovanje in poslovanje Društva MDS;
4. nadomešča Izvršnega sekretarja Društva MDS v njegovi odsotnosti.

Izvršni direktor opravlja še druga dela v skladu s predpisi, akti društva ali po pisnem pooblastilu Predsednika Društva MDS.

 

VIII. NAČIN UPRAVLJANJA

49. člen

Društva MDS med sejami Skupščine upravlja Izvršni odbor Društva MDS.

 

IX. ZASTOPANJE

50. člen

Predsednik Društva MDS zastopa Društvo MDS posamično in je njegov zakoniti pravni zastopnik.

Predsednik Društva MDS ima pooblastila za odločitve in podpis pogodb do zneska 50.000,00 EUR.

Za sprejemanje odločitev in podpis pogodb, ki presegajo znesek v višini 50.000,00 EUR je potrebno soglasje Izvršnega odbora. Izvršni odbor podeli soglasje k takšnim poslom s sklepom, izdanim v pisni obliki.

Za zastopanje društva pred sodišči in drugimi državnimi organi ali organi lokalne samouprave ter za sklepanje posameznih pogodb in drugih pravnih poslov, lahko Predsednik s pisnim pooblastilom pooblasti Izvršnega sekretarja, Izvršnega direktorja ali člana Izvršnega odbora Društva MDS.

 

X. FINANCIRANJE IN NAČIN OPRAVLJANJA NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM TER NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM

51. člen

Materialno in finančno poslovanje Društva MDS mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in načeli, ki veljajo za društva (ZDru-1-UPB2). Podrobneje je finančno poslovanje Društva MDS opredeljeno v Finačnem pravilniku Društva MDS, ki ureja finančno poslovanje in računovodstvo in ga je sprejel IO Društva MDS na svoji 1. seji, dne 03.12.2009.

52. člen

Glavne vire sredstev Društva MDS predstavljajo:

1. članarina rednih članov;
2. darila in volila;
3. opravljanje dejavnosti društva;
4. premične in nepremične stvari ter materialne pravice Društva MDS;
5. sredstva, pridobljena iz javno proračunskih ali drugih sredstev;
6. prispevki donatorjev in sponzorjev;
7. drugi prihodki.

53. člen

Premoženje  Društva MDS  predstavlja vse nepremično  in  premično  pre¬moženje,  ki  je po standardih za društva vpisano  kot  premoženje Društva MDS ter ostale premoženjsko pravne pravice, oziroma je vpisano v zemljiški knjigi pristojnega Okrajnega sodišča, ter denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi tekom svojega delovanja.

Izvršni  odbor Društva MDS upravlja s premoženjem in finančnimi sredstvi v skladu s finančnim načrtom in programom dela Društva MDS.

54. člen

Društvo MDS namenja vse presežke prihodkov nad odhodki iz svojega poslovanje za uresničevanje namena in ciljev Društva MDS.

55. člen

Društvo MDS sestavlja in vodi svojo  finančno dokumentacijo ter izkazuje podatke v skladu z določbami zakona, ki ureja društva, ter veljavnimi računovodskimi standardi za društva, kar uredi v posebnem pravilniku, ki ga sprejema Izvršni odbor.

56. člen

Društvo MDS finančno posluje preko transakcijskega računa.

 

XI. DELOVNA RAZMERJA

57. člen

Za urejanje delovnih razmerij v društvu se uporabljajo zakon, ki ureja delovna razmerja, kolektivne pogodbe dejavnosti ter drugi splošni predpisi, ki veljajo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

XII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA

58. člen

Delovanje Društva MDS je javno.

Društvo MDS obvešča člane in javnost s svojo spletno stranjo ter s posredovanjem informacij preko sredstev javnega obveščanja.

Obveščanje članov Društva MDS in javnosti mora biti pravočasno, objektivno in razumljivo.

59. člen

Društvo MDS obvešča širšo javnost tako, da so seje organov društva in njihovih delovnih teles praviloma javne.

60. člen

Za zagotavljanje javnosti dela Društva MDS in njegovih organov sta odgovorna predsednik in Izvršni sekretar Društva MDS, ki sta hkrati pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z delom društva.

 

XIII. SPREJEMANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

61. člen

Spremembe statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut.

 

XIV. PRENEHANJE DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V PRIMERU PRENEHANJA

62. člen

Društvo MDS preneha:

1. po volji članov;
2. s statusno spremembo;
3. s stečajem;
4. na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
5. po zakonu samem.
V primeru prenehanja Društva MDS se vse premoženje po dokončnem poplačilu vseh odprtih terjatev društva, le to prenese v last pravni osebi, ki za drugo opravlja sorodno dejavnost. Proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.

 

XV. VAROVANJE ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV

63. člen

Društvo MDS varuje vse podatke o svojih članih in ostalih udeležencih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih uporablja, obdeluje in posreduje tretjim osebam le v skladu z namenom, zaradi katerega so pridobljeni. Društvo MDS hrani tako pridobljene osebne podatke svojih članov v evidence 5 let po pridobotvi the podatkov.

 

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

64. člen

Skupščina Društva MDS pooblasti predsednika Društva MDS in Izvršnega sekretarja Društva MDS, da lahko opravita slovnično - redakcijske popravke, ki bi jih morebiti zahteval pristojni upravni organ.

Statut Društva MDS, ki ga je sprejela Skupščina Društva Mali delničarji Slovenije, dne 07. decembra 2011, prične veljati, po prejemu odločbe pristojnega Upravnega organa.

30 dni po pridobitvi odločbe upravnega organa, predsednik Društva MDS uredi vse formalnosti glede uveljavitve spremembe imena Društva MDS tudi pri drugih organih (DURS, AJPES) in nato obvesti vse poslovne partnerje Društva MDS.

Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stanković
Predsednik

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.